pbt2

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu ziraat 10

T C. Anayasa Mahkemesi

Bu yaptırımlar arasında idari paracezalarının yanı sıra reklam alma yasağı ve bant genişliği daraltmayaptırımları da bulunmaktadır. Maddesinde idari ve adli cezalararasında bir ayrım yapılmadığından, idari para cezaları da bu maddede öngörülenilkelere tâbidir. Maddesinin birinci fıkrasında, “Kimseişlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayıcezalandırılamaz.” kuralına yer verilerek “suçun kanuniliği”, üçüncü fıkrasındaise “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.”kuralına yer verilerek “cezanın kanuniliği” ilkesi benimsenmiştir. Anayasa’daöngörülen suçta ve cezada kanunilik ilkesi, insan hak ve özgürlüklerini esas alanbir anlayışın öne çıktığı günümüzde, ceza hukukunun da temel ilkelerindenbirini oluşturmaktadır. Maddesinde yer alan suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca,hangi fiillerin yasaklandığının ve bu yasak fiillere verilecek cezaların hiçbirkuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde kanunda gösterilmesi, kuralın açık,anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerekmektedir. Kişilerin yasak fiilleriönceden bilmeleri düşüncesine dayanan, hukuk devletinin temel aldığı,uluslararası hukukta ve insan hakları belgelerinde de özel bir yere ve önemesahip bulunan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıamaçlanmaktadır. Kanun koyucu, cezalandırma yetkisini kullanırken toplumda hangifiillerin suç sayılacağı, bunun hangi tür ve ölçüdeki ceza yaptırımı ile karşılanacağı,nelerin ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul edilebileceği ve cezasistemini tamamlayan müesseseler konusunda takdir yetkisine sahiptir. Sözkonusu düzenleme Anayasa ile güvence altına alının hukuk devleti ilkesinin enönemli tezahürü olan hukukun düzenlediği, yükümlülük yüklediği süjenin belirliolması gereği ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca bu bildirimin içerik,yer ve erişim sağlayıcılara nasıl ve hangi sırayla yapılacağı, içeriğin çıkarılmasıyükümlülüğünün hangi sırayla uygulanacağı belli olmadan aynı anda her üç kişiyebirden bildirim yapılması ve içeriğin kaldırılmaması halinde hangisine idaripara cezası verileceği konusunda da bir açıklık bulunmamaktadır.

Gençlerimizin her türlü öneri, sorun ve taleplerinin ivedilikle cevaplanabilmesi ve çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla kendilerine tanımlanmış şifreleriyle giriş yapabilecekleri bir dijital platform kuracağız. Aynı zamanda Gençlik Bakanlığı’na bağlı olarak her ilimizde fiziki olarak kuracağımız Gençlik İletişim Merkezleri aracılığıyla gençlerimizin sürekli olarak yanında olacağız. Yeniden Refah Partisi olarak, gençlerimizi çağın gereklerine uygun bir gençlik ortamında yaşatmayı ve gelişimlerini sağlamayı önde gelen hedeflerimiz arasında tutmaktayız. Bu nedenle gençlerimiz için her biri birbirinden değerli birçok projeyi hayata geçireceğimizi beyan ediyoruz. • Türkiye ekonomisi planlı ve programlı işleyecek, borçlanmadan üreterek büyüyecek ve yüksek teknoloji ihracatıyla zenginleşecektir.

  • (3) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olanyurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, 9 uncu ve 9/A maddelerikapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacakbaşvurulara, başvurudan itibaren en geç kırk sekiz saat içinde olumlu ya daolumsuz cevap vermekle yükümlüdür.
  • Yükümlülüğün zorlayıcı olması bakımından yaptırım olarak seçilenaraçlar, hedeflenen gayeyi gerçekleştirmeye elverişli, yani o aracın yardımıylagerçekleşmesinden korkulan tehlikenin yöneldiği hukuksal değer etkin birşekilde korunabiliyorsa, isabetli bir araç seçilmiş demektir.
  • 7 Kasım 2019 tarih ve sayılı Resmi Gazetede ilan edilen, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1.
  • Getirilen kural tebligatın elektronik yolla yapılmasınıdüzenlememekte aksine herhangi bir elektronik posta adresine iletigönderilmesinin tebligat sayılacağını düzenlemektedir.

Şehirlerin aşırı kalabalıklaşması başka sorunların da habercisi olmuştur. Vatandaşlarımız, büyük şehirlerde ekonomik sorunlarla birlikte eğitim, sağlık, istihdam ve çevre kirliliği başta olmak üzere sayısız sorunla uğraşmaktadır. Yeniden Refah iktidarında, ata tohumlarını tespit etme ve geliştirme konusundaki çalışmaları artırarak desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçilerimizi ve aziz milletimizi yabancı menşeili ve üretimi dışa bağımlı hale getiren kısır tohum kullanımından kurtaracağız. Ülkemizin mevcut tarımsal ürün üretiminde, üretimin bölgelere göre planlanması söz konusu değildir. Tarımsal destekler ve taban fiyatları ise çok geç açıklanmaktadır.

Kentsel dönüşümün önemi hakkında bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak amacıyla kamu spotları hazırlayacak, ayrıca yeni nesillerimizin bilinçli yetiştirilmesi amacıyla okullarda eğitim programları düzenleyeceğiz. Deprem müzeleri oluşturarak, kentsel dönüşümün ve sorumlu yapılaşmanın önemi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyini artıracağız. Rantı önceleyen değil, adil ve hakça paylaşımı önceleyen bir kentsel dönüşümü sağlamak amacıyla yerel yönetimlerle ilgili, başta 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunlarında düzenlemeler yapacağız. 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un gerekleri yerine getirilmemiştir. Başta riskli yapı tespitleri olmak üzere kentsel dönüşümü sağlayacak kanun ve yönetmelikler güncellenecek ve sıkı bir disiplin içerisinde uygulanacaktır. Kentsel dönüşümün; deprem, sel felaketi, toprak kayması ve orman yangını gibi doğal afet ve felaketlere hazırlıklı olması için bilimdeki son gelişmelere göre yapılaşma mevzuatını güncelleyecek ve kentsel dönüşümün bu yeni mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlayacağız. Kentsel dönüşümle ilgili mülk sahipleri, yerel yönetimler ve özel müteşebbisler arasındaki uyuşmazlıkları önleyici, adil ve hakça paylaşıma dayalı düzenlemeler getireceğiz.

(11) numaralı fıkrada ise sulh ceza hâkimininkararını maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerinegetirmeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumlularının, beş yüz gündenüç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altınaalınmıştır. Anılan fıkrada yer alan “…içerik, yer ve erişim sağlayıcılarınsorumluları,…” ibaresi de dava konusu diğer kuralı oluşturmaktadır. Maddesinin dördüncü fıkrasında “Suçluluğuhükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” şeklinde de açıkçaifade edilen ve Anayasa’nın 36. Maddesinde güvence altına alınan adilyargılanma hakkının da bir unsuru olan masumiyet karinesi, hakkında suç isnadıbulunan bir kişinin adil bir yargılama sonunda suçlu olduğuna dair kesin hükümtesis edilene kadar masum sayılması gerektiğini ifade etmekte ve hukuk devletiilkesinin de bir gereğini oluşturmaktadır. Özellikle böyle bir Kanun hükmü sosyal ağ sağlayıcıları üzerindebir baskı kurarak içerik değerlendirmelerini etkileyebilecek ve sansüruygulamalarına sebebiyet verebilecektir.

Veri yerelleştirilmesi ekonomik büyüme açısından da risklidir.Özellikle bilişim sektörünün ülke ekonomisine, istihdamına ve gayrisafi millihasılasına yapacağı katkı göz önünde tutulduğunda devletlerin kenditopraklarında faaliyet gösteren şirketlere veri yerelleştirilmesi zorunluluğunugetirmesi ekonomik büyüme potansiyeline sekte vuracaktır. Nitekim böyle birveri yerelleştirme zorunluluğu serbest ticaret kurallarına da aykırılık teşkiledebilecektir. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi bulunmakta olup, yabancıyatırımcının Türkiye’de böyle bir yatırıma zorlanması ülkemizin uluslararasıticaret ve ekonomi politikalarına yönelik imajını zedeleyecektir. Bu durumda sosyal medya platformlarının Türkiye’den gönderilenyargı kararlarını uygulamadığı tezi anlamsızlaşmaktadır. Zira bu kararlarıntamamını sosyal medya platformları uygulasa AYM tarafından ihlal kararıverilinceye kadar ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller devam edecektir.

Bu kuralların aynı zamanda pek çok temel hak ve özgürlüğemüdahale niteliği taşıdığı da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Maddesinegöre temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlandırılabilir. Kanunlasınırlama ilkesinin gereği olarak temel haklarda sınırlama niteliği taşıyandüzenlemelerin ayrıntılı ve öngörülebilir olması zorunludur. Öngörülebilir vekapsamı belirli olmayan kuralların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyetkisinin yürütme organına ve idareye verilmesi yasama yetkisinin devriniteliğindedir ve Anayasanın 7. Dokuzuncu fıkrada maddenin uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcınınyükümlülüklerinin, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk veyükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı kuralına yer verilmiştir. Yükümlülüğün zorlayıcı olması bakımından yaptırım olarak seçilenaraçlar, hedeflenen gayeyi gerçekleştirmeye elverişli, yani o aracın yardımıylagerçekleşmesinden korkulan tehlikenin yöneldiği hukuksal değer etkin birşekilde korunabiliyorsa, isabetli bir araç seçilmiş demektir. Ancak ölçülülükdeğerlendirmesi için bu yeterli değildir. Eğer bireyin ya da bireylerin hak ve özgürlüklerine daha az zararverebilecek bir tedbir varsa onunla yetinilmelidir. Sosyal ağ sağlayıcınınyükümlülüğünü yerine getirmemiş olması sebebi ile maruz kalacağı yaptırım saltonu değil, bütün bireyleri ve sosyal medya üzerinden ticari faaliyetleriniyürüten gerçek ve tüzel kişileri de etkileyecektir.

Maddede öngörülen temel hak ve özgürlüklerin “kanun”lasınırlanması ölçütüne göre bir düzenlemenin yalnızca şeklî anlamda değil maddianlamda da kanun şartlarını taşıması gerekir. Temel hak ve özgürlüklere ilişkinsınırlamaların kanunla düzenlenmesi bu haklara ve özgürlüklere keyfî müdahaleyiengelleyen ve hukuk güvenliğini sağlayan demokratik hukuk devletinin en önemliunsurlarından biridir. İhtiyaç duyulan hekim ve diğer sağlık personeli kadrosu için gerçekçi bir planlama yapılacaktır. Sağlık hizmetlerindeki insan kaynakları olarak hekim ve diğer sağlık personeli için gerçekçi bir planlama yapılarak tüm sağlık personelimizin nicelik ve nitelik bakımından desteklenmesini sağlayıcı planı hayata geçireceğiz. Özellikle temel bilimler alanında öğretim üyesi açığını kapatacağız. Pratisyen hekimlerin iş tatminini artırıcı önlemler alacağız. Sağlık meslek liselerinin uygulamalı eğitimlerini daha nitelikli hale getireceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü içinde yaşanan kurum içi disiplin soruşturmalarının hukuki temellerden uzak ve keyfi olarak yapılmasını, yönetmeliği yeniden düzenlemek suretiyle engelleyecek, disiplin süreçlerini denetime açacak ve cezai yaptırımları orantılı hale getireceğiz. POLSAN üyeliğinin tüm EGM personeli için zorunlu olması uygulamasını kaldıracağız.

Şüpheli finans hareketlerinin paribahis kaynağı, araştırma sırasında sorgulanır ve herhangi bir usulsüzlük yoksa hesap blokesi ortadan kalkar. Şehirlerde en uygun yükseklikte yatay şehirleşmeyi yaygınlaştıracak, iyileştirme projelerini uygulayacağız. “Sosyal Devlet Projesi” anlayışıyla, evi olmayan en alt gelir düzeyindeki ailelere her yıl belirli sayıda sosyal konut yapacağız. Bu çarpık belediyecilik anlayışını ülkemizin tamamen kaldırmak üzere, imkânları ve yetkiyi tüm ülkeye yayacak, gerçekçi bir Yerel Yönetimler Yasası çıkaracağız. Yerel Yönetimler Yasası ile coğrafi durumu ve nüfusu dikkate alarak köyleri ve beldeleri yeniden düzenleyeceğiz. Merkezi bütçeden belediyelere yapılan kaynak aktarımlarını, hizmet alanlarıyla uygun şekilde olmak üzere artıracağız.

Batı Trakya Türk Azınlığının, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan Azınlık haklarının tanınması konusunda her türlü platformda gerekli girişimler yapılacaktır. Denizcilik Bakanlığı’nın kurulması konusunda gerekli adımların atılması sağlanacaktır. Bu yeni yapılandırmayla birlikte, üniversitelerin bilimsel çalışmalarını artırmak üzere adem-i merkeziyetçi bir yapıda olmaları sağlanacaktır. Yeni sistemde YÖK’ten alınan yetkiyi, rektörler ve senatolar arasında orantılı olarak paylaştıracağız. Bu nedenle rektörlerin, dekanların ve çeşitli üst düzey yöneticilerin bu görevlerde yer alabilmeleri için bilimsel ehliyete ve liyakate dayalı yeni bir atama sistemini tesis edeceğiz. Özel okullarda çalışan tüm öğretmenlerimizi Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamına tam kapsamlı olarak alacağız. Özel okullarda çalışan öğretmenlerimize taban maaş uygulamasını getirerek, hem kamuda hem özel okullarda öğretmenlerimizi, öğretmenlik mesleğine yakışan bir gelir seviyesine yükselteceğiz. Bu süreci destelemek amacıyla özel okullara, yeniden yapılanmaları ve kurumsallaşmaları için maddi destek ve teşvik paketleri düzenleyeceğiz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *